Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Bắc

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 26-05-2024

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
42932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
01-01
10956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
02-01
62495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
03-01
10240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
04-01
38267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05-01
72794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
06-01
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
07-01
91089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
08-01
48877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
09-01
73732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
10-01
28285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
11-01
13113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
12-01
68586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
13-01
91138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
14-01
63261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15-01
95539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
16-01
76553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
17-01
54998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
18-01
14609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
19-01
70964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
20-01
45819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
21-01
36910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
22-01
87441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
23-01
61661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
24-01
77375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
25-01
20347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
26-01
61579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
27-01
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
28-01
75346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
29-01
08524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30-01
47666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
31-01
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-02
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
02-02
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03-02
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
04-02
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
05-02
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
06-02
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
07-02
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
08-02
- - -
- 39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
13-02
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
14-02
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
15-02
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
16-02
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
17-02
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
18-02
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
19-02
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
20-02
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
21-02
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
22-02
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
23-02
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
24-02
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
25-02
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
26-02
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
27-02
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
28-02
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
29-02
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
01-03
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
02-03
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
03-03
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
04-03
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
05-03
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
06-03
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07-03
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
08-03
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
09-03
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
10-03
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
11-03
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
12-03
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
13-03
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
14-03
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
15-03
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
16-03
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
17-03
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
18-03
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
19-03
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
20-03
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21-03
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
22-03
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23-03
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
24-03
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
25-03
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
26-03
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
27-03
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
28-03
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
29-03
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
30-03
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
31-03
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
01-04
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
02-04
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
03-04
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
04-04
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
05-04
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
06-04
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
07-04
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
08-04
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
09-04
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
10-04
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
11-04
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
12-04
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-04
71396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
14-04
99369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
15-04
96850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
16-04
90289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17-04
62904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18-04
26592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
19-04
29379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
20-04
19980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
21-04
15525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
22-04
12681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
23-04
69952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
24-04
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
25-04
57620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
26-04
25842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
27-04
37696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28-04
15877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
29-04
44624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30-04
72031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
01-05
27567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
02-05
64857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
03-05
90869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
04-05
80183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
05-05
87661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
06-05
12317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
07-05
56095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
08-05
60325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
09-05
78736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10-05
98076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11-05
54105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
12-05
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
13-05
16880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
14-05
06926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
15-05
61034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
16-05
51468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
17-05
91322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
18-05
14478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
19-05
05966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
20-05
55200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
21-05
39397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
22-05
13182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23-05
70098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
24-05
09743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
25-05
-
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống
Ngày Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2024 đến 26-05-2024

Bộ số Số lượt về
09
4 lần
52
4 lần
61
4 lần
66
4 lần
67
4 lần
Bộ số Số lượt về
69
4 lần
74
4 lần
89
4 lần
00
3 lần
32
3 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2024 đến 26-05-2024

 • 02: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2024 đến 26-05-2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 13 lần Đuôi 0: 11 lần Tổng 0: 13 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 16 lần Tổng 2: 11 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 12 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 17 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 17 lần Tổng 6: 13 lần
Đầu 7: 16 lần Đuôi 7: 14 lần Tổng 7: 22 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 9 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 13 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 11 lần

Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng tổng hợp đầy đủ các giải đặc biệt về theo từng tuần. Từ đây người chơi cũng có thể dễ dàng nắm bắt thông tin giải đặc biệt đã về chẳng cần cần tốn thời gian tổng hợp mà đôi khi còn có thể xảy ra sai sót. 

Với bảng thống kê XSMB theo tuần chúng tôi chia sẻ đến người chơi các thông tin cơ bản như sau:

- Dãy số đặc biệt về trong bảng kết quả sắp xếp từ thứ 2 đến CN.

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong suốt 1 tuần vừa qua

- 2 số cuối GDB nào về ít nhất và số lần về

- Thống kê số lần đầu, đuôi, tổng đặc biệt về trong tuần

Tham khảo thêm:

Thống kê kết quả xổ số