XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D Vietlott hôm nay

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 21-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 21-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 436 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3372 40.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 19-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 2, 19-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 22 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 100 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 715 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 7183 40.000

Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 16-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 6, 16-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3299 40.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 14-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 14-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 475 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3055 40.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 12-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 2, 12-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 92 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 821 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5527 40.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 07-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 7-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 450 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3468 40.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 05-02-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 2, 5-2-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 619 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5339 40.000