Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt Miền bắc năm 2023

Chọn năm:
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
1 16705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
34838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
76102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
70344
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
61820
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
95921
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90746
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04430
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
61379
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
... ... ...
2 49265
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
60755
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
47577
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
01844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
00865
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
71963
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
57123
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
88137
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
06380
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
... ... ...
3 25649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
52766
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
37856
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
52333
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
85576
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
00370
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
96894
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
80288
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
31186
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
... ... ...
4 75757
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
64948
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06743
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75345
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
81918
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
04408
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
06883
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
56177
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
08811
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
... ... ...
5 76191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
06194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
58118
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
96226
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
82647
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
00081
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
29397
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
45710
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
06367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
... ... ...
6 45370
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35492
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
39919
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
02904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
83079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
44798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
74923
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15269
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
... ... ...
7 39597
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
18198
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
75877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
49736
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
88060
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
40357
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
93076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
08672
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
49956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
... ... ...
8 20040
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
88864
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
73787
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
29815
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
44481
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
13437
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
98215
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80766
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
13676
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
... ... ...
9 78014
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
29337
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
68205
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
10026
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
58546
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
84288
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
05408
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
59261
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
35252
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
... ... ...
10 81191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
85120
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
24420
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
06363
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97996
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
01936
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
58222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
25102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
35902
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
... ... ...
11 04942
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
98713
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
47076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
16039
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
63134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
46260
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
45631
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
90299
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
63768
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
... ... ...
12 18452
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
09841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56695
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
37195
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
84102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
55442
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
67115
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06848
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
73132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
... ... ...
13 60762
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
41916
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
17375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
44265
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
19949
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
88661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
26902
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84528
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
56650
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
... ... ...
14 62940
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
56141
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
67879
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
57534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
67753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57854
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
78668
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
16893
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
59722
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
... ... ...
15 44221
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
18158
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
67724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
27414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
46904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
08897
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41861
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
13720
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
... ... ...
16 48260
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
65243
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
89581
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
41248
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
19031
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76830
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
51351
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
82019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
11724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
... ... ...
17 53363
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
18435
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
59389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
65576
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
67949
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
96361
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22406
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
79186
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
22365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
... ... ...
18 45282
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
44971
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
57570
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
71661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22632
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
94351
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
20080
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
47887
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
43104
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
... ... ...
19 62857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
37264
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
86903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
46285
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
22317
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
59915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
15339
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
41830
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
50925
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
... ... ...
20 91869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
32775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
24192
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
24623
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
70452
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51232
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58286
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
92009
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
40303
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
... ... ...
21 ... 90781
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
81664
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
47914
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45297
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
58534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
35944
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27221
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
52566
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
... ... ...
22 ... 31357
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
08798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
64652
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
32754
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84267
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
27433
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
60279
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
22714
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
... ... ...
23 ... 01964
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45483
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
71679
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
95972
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
83660
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
58062
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
63734
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
76922
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
... ... ...
24 ... 16979
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
48657
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
42105
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
19966
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
09870
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
62442
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57973
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
62778
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
... ... ...
25 52371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
30415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32273
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
85483
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
20319
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
63634
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
75659
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
82843
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
68779
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
... ... ...
26 34164
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67360
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
57765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
89675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
03493
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
87929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94958
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
... ... ... ...
27 72859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
93758
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
83230
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
80755
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
49195
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
21171
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
18448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
... ... ... ...
28 87219
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55827
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
66228
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13196
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
79459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97495
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
40915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
83185
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
... ... ... ...
29 76479
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
... 86367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54639
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85867
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
06920
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69358
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
49278
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
... ... ... ...
30 16179
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
... 11504
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
90819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
20765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
69851
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
55741
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
76551
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
... ... ... ...
31 30061
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
... 59381
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
... 88961
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
... 72615
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
73040
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
... ... ... ...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm là một mục tổng hợp các bộ số giải đặc biệt đã về trong các năm qua. Từ đó giúp người chơi nắm bắt và tìm hiểu một cách chuyên sâu từ đó đưa ra các bộ số nên đánh chính xác nhất. 

Trong bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB theo năm chia sẻ các thông tin:

- Cột dọc: biểu thị dữ liệu ngày từ 1 đến 31

- Hàng ngang: biểu hiện dữ liệu tháng trong năm từ 1 đến 12

- Các ô ở giữa thống kê chi tiết các dãy số giải đặc biệt đã về trong bảng kết quả Xổ số miền Bắc từ đầu năm.

Để thuận tiện anh em theo dõi hơn, hai số cuối các giải đặc biệt đã được chúng tôi làm nổi bật bằng màu đỏ nhé. 

Chúc các bạn may mắn !