Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt Miền bắc năm 2024

Chọn năm:
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
1 42932
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
87444
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
71961
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
19052
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
72031
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
... ... ... ... ... ... ...
2 10956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
28174
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77433
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
62909
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27567
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
... ... ... ... ... ... ...
3 62495
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
33389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
17632
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
67364
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
64857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
... ... ... ... ... ... ...
4 10240
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
13300
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
58535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
69389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
90869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
... ... ... ... ... ... ...
5 38267
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
69876
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
87122
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
72666
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
80183
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
... ... ... ... ... ... ...
6 72794
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91267
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
32939
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
00312
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
87661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
... ... ... ... ... ... ...
7 69618
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
67384
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
03047
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
93374
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
12317
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
... ... ... ... ... ... ...
8 91089
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
85852
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71307
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
30147
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
56095
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
... ... ... ... ... ... ...
9 48877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
... 97041
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16510
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
60325
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
... ... ... ... ... ... ...
10 73732
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
... 98352
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
14138
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78736
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
... ... ... ... ... ... ...
11 28285
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
... 68333
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
69356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
98076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
... ... ... ... ... ... ...
12 13113
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
... 00212
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
12073
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
54105
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
... ... ... ... ... ... ...
13 68586
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
39100
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
91753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
84396
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
... ... ... ... ... ... ...
14 91138
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
17670
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
69169
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
71396
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
16880
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
... ... ... ... ... ... ...
15 63261
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
48331
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
12334
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
99369
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
06926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
... ... ... ... ... ... ...
16 95539
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
34864
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
05667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
96850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
61034
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
... ... ... ... ... ... ...
17 76553
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
58294
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
39399
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
90289
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
51468
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
... ... ... ... ... ... ...
18 54998
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
39903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
78723
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
62904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
91322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
... ... ... ... ... ... ...
19 14609
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
75801
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
15636
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
26592
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
14478
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
... ... ... ... ... ... ...
20 70964
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
57406
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
35144
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
29379
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
05966
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
... ... ... ... ... ... ...
21 45819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
99937
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
81866
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
19980
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
55200
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
... ... ... ... ... ... ...
22 36910
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
82488
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
95371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
15525
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
39397
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
... ... ... ... ... ... ...
23 87441
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16053
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
59882
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
12681
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
13182
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
... ... ... ... ... ... ...
24 61661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57333
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
88274
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
69952
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
... ... ... ... ... ... ... ...
25 77375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
15545
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
16342
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
36594
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
... ... ... ... ... ... ... ...
26 20347
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
27234
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
59619
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
57620
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
... ... ... ... ... ... ... ...
27 61579
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
36209
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
20645
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
25842
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
... ... ... ... ... ... ... ...
28 68274
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77645
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
49879
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
37696
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
... ... ... ... ... ... ... ...
29 75346
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
39648
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
15877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
... ... ... ... ... ... ... ...
30 08524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
... 62135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
44624
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
... ... ... ... ... ... ... ...
31 47666
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
... 36909
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm là một mục tổng hợp các bộ số giải đặc biệt đã về trong các năm qua. Từ đó giúp người chơi nắm bắt và tìm hiểu một cách chuyên sâu từ đó đưa ra các bộ số nên đánh chính xác nhất. 

Trong bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB theo năm chia sẻ các thông tin:

- Cột dọc: biểu thị dữ liệu ngày từ 1 đến 31

- Hàng ngang: biểu hiện dữ liệu tháng trong năm từ 1 đến 12

- Các ô ở giữa thống kê chi tiết các dãy số giải đặc biệt đã về trong bảng kết quả Xổ số miền Bắc từ đầu năm.

Để thuận tiện anh em theo dõi hơn, hai số cuối các giải đặc biệt đã được chúng tôi làm nổi bật bằng màu đỏ nhé. 

Chúc các bạn may mắn !