Kết quả xổ số Max 3D ngày 09/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 065 901 39 1tr
Nhì 603 782 015 911 158 350N
Ba 846 232 629 139 210N
901 360 661
KK 027 913 611 423 193 100N
618 027 153 022

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK431.000.000
G6Trùng 1 số G1375150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK394140.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 06/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 840 262 21 1tr
Nhì 372 096 824 142 57 350N
Ba 730 667 587 116 210N
775 287 579
KK 058 472 177 147 227 100N
364 018 458 164

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G6Trùng 1 số G1309150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK325640.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 04/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 297 497 27 1tr
Nhì 404 083 225 625 88 350N
Ba 493 122 446 106 210N
493 783 431
KK 832 695 572 385 150 100N
372 774 726 996

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1373150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK298040.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 02/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 394 063 29 1tr
Nhì 612 935 089 857 100 350N
Ba 625 332 692 119 210N
925 410 432
KK 109 638 295 058 231 100N
336 838 369 985

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1345150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK397040.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 30/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 050 820 26 1tr
Nhì 807 520 796 845 29 350N
Ba 221 728 706 81 210N
708 426 754
KK 886 644 875 606 1241 100N
543 733 470 725

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1308150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK251040.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 28/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 695 061 23 1tr
Nhì 618 923 879 178 65 350N
Ba 628 452 557 130 210N
645 958 565
KK 792 897 256 206 230 100N
383 845 631 427

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK191.000.000
G6Trùng 1 số G1376150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK314040.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 26/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 971 414 38 1tr
Nhì 716 408 240 119 114 350N
Ba 059 329 007 123 210N
059 515 609
KK 390 477 211 793 230 100N
948 776 333 786

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK371.000.000
G6Trùng 1 số G1401150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK421040.000