Có thể bạn dùng UltraSurf mà quên tắt hoặc 1 số chuong trình vượt tường lửa nào đó mà chưa chỉnh lại LanConnection . Bạn có thể thử ỏ trong Yahoo như sau : messenger --> Cônnectin Preferences --> chọn Connection via proxy server .