• hailien
  hailien
 • So sánh giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 20-01-2011 00:00 8088
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Giống nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình là đều là sự xóa bỏ sự vật hiện tượng cũ thay bằng sự vật hiện tượng mới. Khác nhau : Phủ định siêu hình là sự phủ định sạch trơn sự vật hiện tượng cũ, không có sự phát triển. Phủ định biện chứng là sự phủ định có kế thừa, cái mới thay thế cho cũ trên cơ sở của cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn,tiến bộ hơn.

  23/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay