• Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật?

  Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 23-05-2011 22:02 4808
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Đặc điểm của pháp luật
  - Tính quy phạm: pháp luật là một quy tắc xử sự, là khuôn mẫu, chuẩn mực, là kim chỉ nam cho mọi người phải triệt để tuân thủ.
  - Tính quyền lực (tính nhà nước, tính cưỡng chế): Pháp luật chỉ do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện.
  - Tính ý chí: ý chí trong pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền.
  - Tính xã hội: để được mọi người thực hiện thì pháp luật đó phải phù hợp với quy chế ứng xử của xã hội thì nó mới được tồn tại.
   Vai trò của pháp luật
  - Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.
  - Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, xã hội.
  - Pháp luật góp phần tạo dựng những quan hệ mới.
  - Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập các mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia.
  Các kiểu pháp luật
  Kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.
  Tương ứng với bốn kiểu nhà nước thì có bốn kiểu pháp luật.
  - Kiểu pháp luật chủ nô
  - Kiểu pháp luật phong kiến
  - Kiểu pháp luật tư sản
  - Kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa
   Các hình thức của pháp luật
  Hình thức của pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật.
  - Tập quán pháp: là hình thức nhà nước thừa nhận một số tập quán, phù hợp với
  lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng thành những quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.
  - Tiền lệ pháp: là hình thức nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử giải quyết những vụ việc cụ thể để áp dụng đối với các vụ việc tương tự.
  - Văn bản quy phạm pháp luật: là hình thức pháp luật tiến bộ nhất. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong đó quy
  định những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội và được nhà nước đảm bảo thực hiện.

  24/05/2011 Viết bình luận
 • Nhà nước có 5 đặc trưng cơ bản:
  1. Nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ.
  Nhà nước thiết lập quyền lực trên các đơn vị hành chính lãnh thổi, quản lý cư dân theo đơn vị hành chính lãnh thổ mà không phụ thuộc vào huyết thống, giới tính, tôn giáo.v.v…
  2.Nhà nước thiết lập quyền lực công để quản lý xã hội và nắm quyền thống trị thông qua việc thành lập bộ máy chuyên là nhiệm vụ quản lý nhà nước và bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế (quân đội, nhà tù, cản sát.v.v…) để duy trì địa vị của giai cấp thống trị. Còn các tổ chức khác trong xã hội không có quỳen lực này như tổ chức nghiệp đoàn, công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ Quốc.v.v…
  3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia
  Chủ quyền quốc gia thể hiện ở quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình.
  - Nhà nước tự quyết định về chính sách đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài
  4. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý buộc các thành viên trong xã hội phải tuân theo:
  - Nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.
  - Thông qua pháp luật, ý chí của nhà nước trở thành ý chí của toàn xã hội, buộc mọi cơ quan, tổ chức, phải tuân theo.
  - Trong xã hội, chỉ có Nhà nước mới có quyền ban hành luật và áp dụng pháp luật.
  5. Nhà nước quy định và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc
  - Để duy trì bộ máy nhà nước.
  - Bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng,
  - Giải quyết các công việc chung của xã hội
  Qua năm đặc trương trên nhằm phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội khác (Đảng phái chính trị, Đoàn thanh niên, hiệp hội.v.v…), đồng thời cũng là để phân biệt với các tổ chức thị tộc (trong xã hội công xã nguyên thuỷ). Qua đó cho thấy vai trò to lớn của Nhà nước trong hệ thống chính trị mà các tổ chức khác không có.

  24/05/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay