• thanhloan
  thanhloan
 • Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức?

  Tại sao lại nói:"hòa bình,ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ,vừa là thách thức đối với các dân tộc?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 08-01-2011 00:00 2782
Bình Luận
Trả lời (3)
 • 18-27!

  19/01/2011 Viết bình luận
 • Thách thức : Không theo kịp các nước sẽ bị lạc hậu Thời cơ : Là điều kiện phát triển kinh tế

  18/01/2011 Viết bình luận
 • hoa binh on dinh va hop tac phai trien vua la thoi co vua la thach thuc voi cac dan toc vi: Tu sau chien tranh lanh , boi canh chung cua the gioi la on dinh nen cac nuoc co co hoi thuan loi trong viec xay dung va phat trien dat nuoc , tang cuong hap tac tham gia cac lien minh kinh te khu vuc .Ben cach do cac nuoc dang pgat trien co the tiep thu nhung thanh tuc tien bo cua khoa hoc-ki thuat cua the gioi va khai thac nguon von dau tu nuoc ngoai de rut ngan thoi gian xay dung va phat trien dat nuoc . day cung la thach thuc vi phan lon cac nuoc dang phat trien deu co diem xuat phat thap ve kinh te , trinh do dan tri va chat luong nguon nhan luc con han che ;su canh tranh quyet liet cua thi truong quoc te ; viec su dung co hieu qua cac nguon von vayben ngoai ; viec giu gi vâv bao ve ban sac van hoa dan toc va su ket hop hat hoa giua cac yeu to truyen thong va hien dai .Neu nam bat duoc thoi co thi kinh te -xa hi cua dat nuoc phat trien nhung neu khong nam bat duoc thoi co thi se bi tut lui lac hau so voi cac dan toc khac .Neu nam bat duoc thoi co nhung khong co duong loi chinh sach dung dan , phu hop thi se mat di ban sac van hoa dan toc. vi vay moi dan toc deu co chinh sach duong loi phu hop de phat trien kinh te -xa hoi cua dat nuoc nhung van giu duoc ban sac van hoa dan toc .Trong nhung anm qua , dang va nha nuoc da co nhung chinh sach , duong loi phu hop , nho do dat nuoc ta dang tung buoc phat trien hoa nhap dan vao doi song khu vuc va the gioi moi het ca tay,troi oi!!!!!!!!!!!

  20/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay