• Hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội khác?

  Hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội khác?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-10-2011 17:01 12591
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Nhà nước:
  - Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng
  - Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ
  - Nhà nước thiết lập quyền lực công, mang tính chất chính trị giai cấp
  - Nhà nước ban hành pháp luật và buộc mọi thành viên trong xã hội phải thực hiện
  - Nhà nước quy định các loại thuế và thu thuế
  - Nhà nước đại diện cho chủ quyền quốc gia

  Các tổ chức xã hội ( đoàn, hội,…):
  - Là tập hợp một giai cấp, tổ chức có cùng quan điểm cùng lập trường, cùng ngành nghề hoặc cùng giới tính. Gia nhập một cách tự nguyện để thực hiện mục đích của mình.
  - Không phân chia theo lãnh thổ hành chính, mà chỉ thành lập trong các đơn vị hành chính quốc gia
  - Không thiết lập quyền lực công, chỉ có tính bắt buộc do ban lãnh đạo đứng đầu
  - Đặt ra các điều lệ, quy định để áp dụng cho nội bộ tổ chức xã hội đó
  - Đặt ra lệ phí, thu phí trong nội bộ tổ chức
  - Không đại diện chủ quyền quốc gia, chỉ đại diện cho giới, tổ chức của mình.

  08/10/2011 Viết bình luận
 • Nhà nước là bộ máy cai trị của 1 quốc gia cụ thể, Nhà nước nào cũng quản lý điều hành đất nước bằng hệ thống pháp luật do nó đặt ra, các tổ chức (trừ tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế có một số khác biệt) phải chịu sự quản lý và tuân thủ pháp luật, không thể có điều ngược lại.

  08/10/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay