• Giải giúp bài tập tình huống môn luật doanh nghiệp?

  phien cac ban tren dien dan giai giup minh bai tap nay voi nhe! Hai, Hong, Cong cung nhau gop von thanh lap cong ty TNHH tu van - xay dung Vinh Quang voi so von dieu le la 2 ty dong.

  Hai la nhan vien cua mot cty TNHH khac, Hong la chu cua mot doanh nghiep tu nhan con Cong la Truong Phong tu van xay dung cua mot doanh nghiep nha nuoc chuyen kinh doanh trong linh vuc xay dung co tru so tai TP.HCM. trong thoa thuan gop von, Hai gop 500trieu, Hong gop 1 ty, Cong gop 500tr. trong dieu le cty quy dinh Hong la GD va kiem CTHDTV.

  Sau khi hoat dong duoc 1 nam, 3 thanh vien ky hop dong voi Duong, trong do thoa thuan ket nap Duong lam thanh vien cua cty.

  Tai san cua Duong la chiec xe o to duoc cac ben dinh gia la 300trieu dong . Do co kho khan trong viec lam thu tuc chuyen quyen so huu chiec o to sang cho cty nen cac thanh vien thoa thuan rang khi nao thuan loi se chuyen quyen so huu va lam thu tuc dang ky theo quy dinh.

  Cty da chi 100tr sua chua, nang cap xe o to. Moi giay to, bien nhan deu mang ten Cty TNHH Vinh Quang. Chiec xa o to cung dc son ten va logo cua cty TNHH Vinh Quang. Sau 1 thoi gian hoat dong, cty kinh doanh thua lo va da xay ra nhung mau thuan nhat dinh.

  Duong trong mot lan di giao dich lien ju lai 100tr dong tien cua cty va tuyen bo day la loi nhuan dang duoc huong cua minh, sau do don phuong rut khoi cong ty va lay lai chiec o to. Hong voi tu cach la dai dien theo phap luat cua cty nop don ra toa kien doi Duong chiec xe o to va tai san cua cty va 100tr dong ma Duong da lay.

  1) Hai, Hong, Cong cung nhau thap lap cty TNHH Vinh Quang la hop phap hay hok hop phap? Vi Sao?

  2) Duong co duoc xem la tv chinh thuc cua cty hok? vi sao? thu tuc gia nhap va gop von trong cty TNHH?

  3) theo ban toa an se giai quyet yeu cau cua cty nhu the nao?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 12-11-2011 13:59 909
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Đọc đau đầu quá, may mà mình không học luật, không giúp được bạn, hì hì

  12/11/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay