• Giải bài tập hóa học lớp 12?

  cho 3.1 g hon hop A: x mol 1 axit cacboxylic don chuc, y mol 1 ruou don chuc, z mol 1 este cua axit va ruou tren. Chia h2 thanh 2 fan bang nhau. Phan 1 dem dot thu dk 1.736 (l) CO2 va 1.26 g H2O. Phan 2 p.u vua het voi dung dich NaOH 0.1M thu dk P g chat Bva 0.74g chat C. Hoa hoi 0.74g chat C roi dan qua ong su chua Cu du thu dk san pham huu co D. Cho D t/d voi AgNO3 thu dk Ag. Cho Ag t/d voi HNO3 thu dk 0.448(l) khi.
  a)xac dinh gia tri cua x,y,z,P?
  b)Xac dinh cong thuc cau tao cua cac chat trong hon hop A?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 13-06-2011 15:33 772
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Đầu bài họ không nói no mà chỉ là đơn chức do đó bạn có thể đặt CxHyCH2OH sau đó viết và cân bằng pt ra, từ pt đốt ta thu được tỉ lệ C/H xem rượu no hay đói. Phần 2 phản ứng NaOH ta tính được số lượng axit và axit tạo este và pu cuối cùng => nAg => naxit=> nruou. mọi ý kiên gửi về vanlyvotinh@yahoo.com.vn
  http://mbamc.com.vn

  11/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay