• Diện tích và thể tích hình chóp cụt đều?

  Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp cụt đều được tính thế nào ?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 21-04-2011 21:57 11544
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Hình chóp cụt đều:
  Hình chóp cụt đều là hình chóp cụt được cắt ra ta hình chóp đều.
  *Đặc điểm của hình chóp cụt đều:
  + Hai đáy là hai đa giác đều và đồng dạng.
  + Đoạn thẳng nối tâm của hai đáy là đường cao của hình chóp cụt đều.
  + Các mặt bên của hình chóp cụt đều là những hình thang cân và bằng nhau.
  + Đoạn thẳng nối hai trung điểm 2 cạnh đáy của hình thang mặt bên được gọi là trung đoạn cùa hình chóp cụt đều.

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  22/04/2011 Viết bình luận
 • Ta có công thức tính thể tích hình chóp cụt đều: http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html
  (http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html là thể tích hình chóp cụt, http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html là chiều cao hình chóp, http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html là diện tích 2 đáy)

  Chứng minh như sau:

  Gọi hai đáy là hai đa giác http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html. Gọi S là điểm đồng quy của các đường thẳng http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html, http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html, ... http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html. Gọi http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html lần lượt là thể tích các khối chóp http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html, gọi http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html lần lượt là chiều cao của hai khối chóp http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html ta có: http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html. Gọi diện tích hai đáy là http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html với http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html.

  Ta có http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html, (*).

  Do hai đáy là hai đa giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html nên ta có: http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html hay http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  Từ đó ta có: http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  Khi đó thay vào (*) ta có: http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html

  http://az24.vn/hoidap/dien-tich-va-the-tich-hinh-chop-cut-deu-d2206435.html,
  (điều phải chứng minh).

  22/04/2011 Viết bình luận
 • Diện tích mặt đáy (Base area)
  B = Pi * r^2
  Độ dài đường sinh (slant Height)
  s = sqrt(r^2 + h^2)
  Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
  S = Pi * r * s
  Diện tích toàn phần (Total surface area)
  T = Pi * r * (r+s)
  Thể tích (Volume)
  V = Pi * r^2 * h/3


  Các công thức tính toán hình nón cụt )Frustum of a Right Circular Cone)


  Độ dài đường sinh (slant Height)
  s = sqrt([R - r]^2 + h^2)
  Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
  S = Pi*(r + R) * s
  Diện tích toàn phần (Total surface area)
  T = Pi * (r * [r + s] + R * [R + s])
  Thể tích (Volume)
  V = Pi * (R^2 + r * R + r^2) * h / 3


  Chú ý:
  - Phân biệt chữ cái viết hoa và viết thường, nó đại diện cho các đại lượng khác nhau
  - Pi: Hằng số = 3.14
  - r^2: bình phương của r (r: bán kính đáy hoặc đáy nhỏ nếu là hình nón cụt); h^2: hình phương của h (h: chiều cao); R^2: bình phương của R (R: bán kính đáy lớn nếu là hình nón cụt)
  - sqrt: phép khai căn thức bậc 2 (Square Root)

  22/04/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay