• hoanghuyta113
  hoanghuyta113
 • Có bao nhiêu số tự nhiên 3 chữ số không chia hết cho 2 và 5?

  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không chia hết cho 2; cho 5 ?
  Trả lời: Có tất cả
                 số thỏa mãn đề bài.

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-01-2014 10:10 1289
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Bạn ơi bạn hỏi là số không chia hết cho 2, không chia hết cho 5 hay không chia hết cho cả 2 và 5 vậy?

  Bạn nhớ số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 và 5.

  Số chia hết cho 2 là số chẵn có tận cùng 0, 2, 4, 6, 8.

  Như vậy những số còn lại không chia hết.

  Bạn vận dụng phép toán tính số chia hết là

  (số cuối - số đầu) : (số chia hết) + 1 = (số)

  Sau đó lấy số số hạng trừ đi số chia hết là ra số không chia hết.

  Bạn tự làm đi nhé http://az24.vn/hoidap/co-bao-nhieu-so-tu-nhien-3-chu-so-khong-chia-het-cho-2-va-5-d2901398.htmlhttp://az24.vn/hoidap/co-bao-nhieu-so-tu-nhien-3-chu-so-khong-chia-het-cho-2-va-5-d2901398.htmlhttp://az24.vn/hoidap/co-bao-nhieu-so-tu-nhien-3-chu-so-khong-chia-het-cho-2-va-5-d2901398.html

  11/01/2014 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay