• 46090
  46090
 • Chức năng, phạm vi, quyền hạn của giám đốc điều hành?

  Chức năng, quyền hạn, phạm vi của giám đốc điều hành được thuê là gì? Ai có thể trả lời giùm tôi được không? Tôi xin cảm ơn nhiều!

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 24-03-2011 21:57 2129
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Giám đốc điều hành là điều hành chứ còn gì nữa. :))

  24/03/2011 Viết bình luận
 • Theo Luật Doanh nghiệp thì:

  Điều 85. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  2. Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty;

  b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;

  e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc);

  g) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

  Điều 86. Nghĩa vụ của người quản lý công ty

  Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý khác của công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của công ty và cổ đông của công ty;

  2. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  3. Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì:

  a) Phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết;

  b) Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả cho người quản lý;

  c) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản này;

  d) Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty;

  4. Các nghĩa vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định.

  Điều lệ công ty cổ phần được quy định tại Điều 10, khoản 3, Nghị định 03/CP (http://www.hapi.gov.vn/portals/default.aspx?portalid=11&tabid=141&docid=448&pageid=1878), ngày 02/3/2000, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp

  3. Điều lệ công ty cổ phần phải có các nội dung sau đây (trích):

  Các cổ đông có thể thoả thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác.

  Ngoài ra, mẹ Yến cũng cần tham khảoNghị định 125/CP (http://www.saigonpostel.com.vn/data/nghidinh_chinhphu125-2004.htm), 19/5/2004, sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 03/CP

  4. Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  "thành viên HỘi đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người đại diện theo pháp luật cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn được xác nhận khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp."

  8. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  b/ Điểm o, khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  "Các cổ đông có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật."

  Về vấn đề ủy quyền, mẹ Yến cần xem Bộ luật Dân sự

  Điều 91. Đại diện pháp nhân

  1. Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại chương VII, phần thứ I, bộ luật này.

  2. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

  Điều 141. Người đại diện theo pháp luật (trích)

  4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 142. Đại diện theo ủy quyền

  1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

  2. Hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

  Điều 148. Chấm dứt đại diện pháp nhân (trích)

  1. Đại diện pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.

   

  24/03/2011 Viết bình luận
 • Là thực hiện các kế hoạch , biện pháp để đưa doanh số của công ty càng ngày càng cao !

  24/03/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay