• sonph
  sonph
 • Cần bài diễn văn kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3?

  Mình đang cần một bài diễn văn kỉ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên CS HCM 26/3, bạn nào có bài diễn văn kỉ niệm ngày này thì chia sẻ mình với.

  http://az24.vn/hoidap/can-bai-dien-van-ki-niem-ngay-thanh-lap-doan-263-d2888660.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 20-03-2012 11:07 2554
Bình Luận
Trả lời (4)
 •  Bạn coppy về rồi chuyển sang Times New roman nhé...

   

   

  Khai m¹c gi¶i CÇu L«ng x· Ho»ng Hµ n¨m 2013.

  TiÕn tr×nh

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu,…! Th­a toµn thÓ c¸c vËn ®éng viªn, cæ ®éng viªn,  ®øng dËy ®Ó chuÈn bÞ lµm lÔ chµo cê.

            Nghiªm – Chµo cê- Chµo – Th«i

            Quèc ca

  §Ó t­ëng nhí chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i, c¸c anh hïng liÖt sü ®· hy sinh v× ®éc lËp tù do cña tæ quèc, v× chñ nghÜa x· héi phót m¹c niÖm b¾t ®Çu.

  Th«i..!!

             Xin kÝnh mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, ¸c vËn ®éng viªn, cæ ®éng viªn ngåi xuèng.

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, Th­a toµn thÓ c¸c vËn ®éng viªn, cæ ®éng viªn!

            Hßa chung kh«ng khÝ n¸o nhiÖt cña tuæi trÎ ®ang ra søc thi ®ua s«i næi lËp nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng 82 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn 26/03/1931 – 26/03/2013.

   H«m nay BCH §oµn x· Ho»ng Hµ long träng tæ chøc gi¶i thi ®Êu cÇu l«ng ®Ó lËp thµnh tÝch thiÕt thùc chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn 26-3.

             Tíi dù víi chóng ta t«i xin tr©n träng giíi thiÖu cã:

            1. §/c: ..................................................................

            2. §/c: ............................ ......................................

            3. §/c: .....................................................................

  Vµ  ........chi ®oµn n«ng th«n,........nhµ tr­êng, cïng toµn thÓ c¸c b¹n cæ ®éng viªn cña c¸c ®¬n vÞ.

  §Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt hoan nghªnh....

            Sau ®©y t«i xin tr©n träng kÝnh mêi §/c Lª Kh¾c Khoa – BÝ th­ §oµn x· lªn tuyªn bè khai m¹c gi¶i CÇu Long thanh thiÕu niªn x· Ho»ng Hµ n¨m 2013. Xin kÝnh mêi ®/c.

             TiÕp theo ch­¬ng tr×nh t«i xin kÝnh mêi §/c:.............................. §¹i diÖn tæ  träng tµi ®äc lêi høa. Xin kÝnh mêi §/c.

            TiÕp theo xin mêi §/c: ........................ ®¹i diÖn vËn ®éng viªn thi ®Êu lªn ®äc lêi høa thi ®Êu. Xin mêi §/c.

   

  DiÔn v¨n khai m¹c 26-3

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, Th­a toµn thÓ c¸c vËn ®éng viªn vµ cæ ®éng viªn cña c¸c ®¬n vÞ.......

            Trong kh«ng khÝ n¸o nøc thi ®ua s«i næi cña tuæi trÎ c¶ n­íc lËp nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng 82 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh 26/03/1931-26/03/2013. Tuæi trÎ x· Ho»ng Hµ còng gãp 1 phÇn m×nh vµo c«ng cuéc chung ®ã. Ngµy h«m nay chóng ta cã mÆt ë ®©y ®Ó cïng nãi lêi chóc mõng nhau, Chóc mõng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®­îc 82 n¨m phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh.

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ  ®¹i biÓu,! Th­a toµn thÓ c¸c ®ång chÝ!

            §¶ng ta vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc, båi d­ìng thanh thiÕu niªn. Ngay sau khi ra ®êi, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp §oµn thanh niªn céng s¶n, mét ®oµn thÓ riªng cña thanh niªn c¸ch m¹ng- do §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o- ®Ó tËp hîp, ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn theo lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. Ngµy 26-03-1931 §oµn thanh niªn céng s¶n chÝnh thøc thµnh lËp, ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt quan träng trong phong trµo thanh niªn n­íc ta. Tõ ®ã ®Õn nay §oµn ®· nhiÒu lÇn thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh, nhiÖm vô cña tõng thêi k× c¸ch m¹ng.

            Sau khi miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, c¶ n­íc ®­îc ®éc lËp, thèng nhÊt cïng ®i lªn chñ nghÜa x· héi, tæ chøc §oµn thanh niªn trong c¶ n­íc ®· thèng nhÊt, mang tªn lµ §oµn thanh niªn Lao ®éng Hå ChÝ Minh vµ ngµy nay lµ §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh. §©y lµ mét sù kiÖn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi  §oµn vµ thÕ hÖ trÎ n­íc ta. Nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh ý chÝ, nguyÖn väng cña ®oµn viªn, thanh niªn thiÕt tha mong muèn n­íc nhµ thèng nhÊt, ®i lªn chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n mµ cßn ®em  l¹i cho §oµn mét søc chiÕn ®Êu míi, cho thÕ hÖ trÎ c¶ n­íc mét niÒm tin t­ëng, phÊn khëi

            Tuy nhiÒu lÇn ®æi tªn, nh­ng môc ®Ých lý t­ëng, vai trß, vÞ trÝ cña §oµn kh«ng bao giê thay ®æi: §oµn thanh niªn vÉn lu«n lu«n lµ mét tæ chøc thanh niªn céng s¶n, do §¶ng ta vµ B¸c Hå kÝnh yªu trùc tiÕp tæ chøc, l·nh ®¹o, gi¸o dôc vµ rÌn luyÖn; chiÕn ®Êu cho lý t­ëng ®éc lËp, tù do, chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n; lµ c¸nh tay ®¾c lùc vµ ®éi hËu bÞ cña §¶ng; lµ ®éi qu©n xung kÝch cña c¸ch m¹ng; lµ ®éi tiªn phong chiÕn ®Êu, lµ tr­êng häc céng s¶n chñ nghÜa, lµ ng­êi ®¹i diÖn cho lîi Ých vµ quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña thanh niªn ViÖt Nam

            §­îc §¶ng vµ B¸c Hå kÝnh yªu quan t©m, ch¨m sãc, tæ chøc §oµn ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Khi míi thµnh lËp, §oµn chØ cã mét nhãm gåm 8 ®oµn viªn, ngµy nay §oµn ®· ph¸t triÓn rÊt réng r·i, cã tæ chøc c¬ së ë kh¾p mäi n¬i, trong mäi lÜnh vùc, tËp hîp trong ®éi ngò cña m×nh trªn 4 triÖu ®oµn viªn thanh niªn trong c¶ n­íc

            82 n¨m ®· tr«i qua, líp líp ®oµn viªn cña ®oµn ®· kÕ tiÕp nhau chiÕn ®Êu d­íi l¸ cê b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng cña §¶ng vµ B¸c Hå kÝnh yªu; ®· lËp nªn nh÷ng thµnh tÝch to lín, cã nh÷ng cèng hiÕn xuÊt s¾c, gãp phÇn quan träng vµo th¾ng lîi vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng th¸ng 8; cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p; cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc; cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Víi nh÷ng thµnh tÝch to lín vµ nh÷ng cèng hiÕn xuÊt s¾c ®ã, th¸ng 2 n¨m 1974 Quèc héi vµ chÝnh phñ n­íc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ ®· quyÕt ®Þnh tÆng phong trµo thanh niªn vµ §oµn thanh niªn lao ®éng Hå chÝ Minh hu©n ch­¬ng Hå ChÝ Minh h¹ng II.

            §oµn còng ®· lµm tèt nhiÖm vô ®­îc §¶ng giao cho lµ trùc tiÕp tæ chøc vµ phô tr¸ch §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ §éi nhi ®ång Hå ChÝ Minh, gi¸o dôc, båi d­ìng c¸c em trë thµnh líp ng­êi míi, kÕ tôc trung thµnh vµ xuÊt s¾c sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. §oµn ®· x¸c ®Þnh c¸c em thiÕu niªn vµ nhi ®ång kh«ng nh÷ng lµ líp ng­êi c«ng d©n t­¬ng lai ®Çy triÓn väng cña Tæ quèc mµ cßn lµ lùc l­îng hËu bÞ hïng hËu cña ®oµn. §oµn lu«n lu«n ch¨m lo x©y dùng tæ chøc ®éi thiÕu niªn vµ ch¨m sãc c¸c em nhi ®ång, ®Ó thu hót ®­îc hÇu hÕt c¸c em vµo §éi, gi¸o dôc båi d­ìng c¸c em trë thµnh ®oµn viªn khi hÕt tuæi §éi.

            §­îc chiÕn ®Êu d­íi l¸ cê vinh quang cña §¶ng vµ B¸c hå kÝnh yªu, b»ng lßng hy sinh dòng c¶m phi th­êng vµ trÝ th«ng minh s¸ng t¹o, c¸c thÕ hÖ ®oµn viªn cña ®oµn ®· kÕ tiÕp nhau x©y dùng nªn nh÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng v« cïng vÎ vang. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã ®­îc thÓ hiÖn tËp trung trong 3 ®iÓm d­íi ®©y:

            + Mét lµ: TruyÒn thèng tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc, víi nh©n d©n, víi §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n, mét lßng mét d¹ tiÕn theo §¶ng lµm c¸ch m¹ng ®Õn cïng.

            + Hai lµ: TruyÒn thèng cña mét ®éi qu©n xung kÝch c¸ch m¹ng, d¸m l¨n m×nh vµo nh÷ng n¬i khã kh¨n gian khæ nhÊt, kiªn quyÕt hoµn thµnh mäi nhiÖm vô c¸ch m¹ng

            + Ba lµ: TruyÒn thèng ®oµn kÕt thanh niªn vµ gi¸o dôc rÌn luyÖn ®oµn viªn thanh niªn, ®éi viªn thiÕu niªn vµ nhi ®ång trë thµnh líp ng­êi kÕ tôc trung thµnh vµ xuÊt s¾c sù nghiÖp c¸ch m¹ng vÎ vang cña §¶ng.

            Tiªu biÓu cho nh÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng vÎ vang ®ã lµ: LÝ Tù Träng, Ng« M©y, Vâ ThÞ S¸u, TrÇn V¨n ¬n, Cï ChÝnh Lan, BÕ V¨n §µn, Phan §×nh Giãt, NguyÔn V¨n Trçi, NguyÔn ViÕt Xu©n vµ c¸c anh hïng trÎ tuæi kh¸c.

            Vinh dù cho thÕ hÖ trÎ ViÖtNam, §oµn ta ®­îc §¶ng tæ chøc gi¸o dôc vµ l·nh ®¹o, ®· cã nhiÒu cèng hiÕn cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc, cña §¶ng, xøng ®¸ng víi lêi nhËn xÐt cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng

            “Tæ quèc ta, nh©n d©n ta vµ §¶ng ta rÊt tù hµo vÒ §oµn thanh niªn lao ®éng Hå ChÝ Minh vµ thÕ hÖ trÎ n­íc ta”.

            §Ó m·i m·i xøng ®¸ng lµ niÒm tù hµo cña Tæ quèc, cña nh©n d©n vµ cña §¶ng, trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi nµy, ®oµn viªn vµ thanh niªn c¶ n­íc ®ang phÊn ®Êu lµm theo lêi d¹y cña §¶ng: “BiÕn chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng trong kh¸ng chiÕn thµnh chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng trong x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc- Lµm lùc l­îng xung kÝch trong 3 cuéc c¸ch m¹ng: c¸ch m¹ng quan hÖ s¶n xuÊt, c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt, c¸ch m¹ng t­ t­ëng v¨n ho¸, ®Ó gãp phÇn tÝch cùc x©y dùng th¾ng lîi chñ nghÜa x· héi trªn c¶ n­íc ta”

            Vµ h«m nay ®Ó «n l¹i nh÷ng truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn ta, ®Ó gãp phÇn ®­a phong trµo ®oµn x· Ho»ng Hµ ngµy cµng ph¸t triÓn. H«m nay t«i xin trÞnh träng tuyªn bè khai m¹c héi thi cÇu l«ng Thanh thiÕu niªn x· Ho»ng Hµ n¨m 2013. Chµo mõng 82 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.

            Xin tr©n träng c¶m ¬n!

   

  DiÔn v¨n bÕ m¹c Héi thi cÇu l«ng x· Ho»ng Hµ N¨m 2013

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý! Th­a toµn thÓ c¸c quý kh¸n gi¶!

            Sau mét thêi gian dµi chóng ta ®­îc th­ëng thøc nh÷ng mµn biÓu diÔn cÇu ®Ñp m¾t cña c¸c tuyÓn thñ trong trËn chung kÕt gi¶i cÇu l«ng x· Ho»ng Hµ n¨m 2013, ®­îc chøng kiÕn søc m¹nh cña c¸c chi ®oµn trong c¸c trËn ®Êu, sù  khÐo lÐo cña c¸c ®éi thi, cña c¸c b¹n ®oµn viªn Thanh niªn. Vµ ®Æc biÖt lµ sù cæ vò nhiÖt t×nh cña c¸c cæ ®éng viªn.

            Vµ cho ®Õn giê phót nµy th× buæi thi ®Êu cÇu l«ng x· Ho»ng Hµ 2013 kØ niÖm 82 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh cña §oµn x· Ho»ng Hµ ®· ®Õn lóc ph¶i nãi lêi chia tay. Thay mÆt cho ban tæ chøc t«i xin tuyªn bè bÕ m¹c héi thi cÇu l«ng x· Ho»ng Hµ n¨m 2013 kØ niÖm 82 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.

            Chóng t«i rÊt c¶m ¬n sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh §¶n uû, Héi ®ång nh©n d©n, UBND X· Ho»ng Hµ. C¶m ¬n sù quan t©m ®éng viªn nhiÖt t×nh cña c¸c quý kh¸n gi¶.

            Chóng t«i rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh ®Ó rót kinh nghiÖm cho lÇn tæ chøc sau ®­îc tèt h¬n.

            Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m cña c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng toµn thÓ c¸c quý vÞ kh¸n gi¶.

            Xin hÑn gÆp l¹i trong Héi thi n¨m sau

            Xin tr©n träng c¶m ¬n!

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lêi høa vËn ®éng viªn

            KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý vµ c¸c quý vÞ kh¸n gi¶ em xin ®¹i diÖn cho c¸c vËn ®éng viªn thi ®Êu cÇu l«ng h«m nay xin høa sÏ thi ®Êu:

            -  HÕt m×nh, cèng hiÕn cho kh¸n gi¶ nh÷ng pha cÇu ®Ñp m¾t.

            - Thi ®Êu trung thùc, ®óng luËt, kh«ng cay có vµ tuyÖt ®èi tu©n thñ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña träng tµi.

            - NhiÖt t×nh, ch¬i ®Ñp

            - Kh«ng g©y xÝch mÝch víi ®éi b¹n, kh«ng c­ xö thiÕu v¨n ho¸, th« tôc.

            - Lu«n t¹o tinh thÇn thi ®Êu vui vÎ ®oµn kÕt th©n mËt, häc hái.

            Cuèi cïng em xin kÝnh chóc c¸c quý vÞ ®¹i biÓu søc kháe h¹nh phóc vµ c«ng t¸c tèt. RÊt mong c¸c quý vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý cïng toµn thÓ c¸c quý vÞ kh¸n gi¶ sÏ cæ vò nhiÖt t×nh ®Ó chóng em thi ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao.

  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

  22/03/2013 Viết bình luận
 • cần giúp không bạn...

  22/03/2013 Viết bình luận
 • Xem thêm TẠI ĐÂY nhé bạn ơi http://az24.vn/hoidap/can-bai-dien-van-ki-niem-ngay-thanh-lap-doan-263-d2888660.html

  20/03/2013 Viết bình luận
 • Tham khảo bài này xem nhé bạn ơi

  Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2009

  Kính thưa các thầy giáo, cô giáo! Thưa các đồng chí đoàn viên thanh niên, cùng các em học sinh thân mến !

  Hôm nay, ngày 26/3/2011, hoà cùng không khí tưng bừng của thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2011. Trường THCS Sơn Hoá long trọng tổ chức lễ mít tinh, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn.Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc, xây dựng nên một truyền thống lịch sử rất vẻ vang. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 họp từ ngày 20 – 26/3/1931, Trung ương đã giành 1 ngày để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng.

  Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3 là ngày kỷ niệm Đoàn hàng năm.Từ khi thành lập đến nay, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn ta đã đổi tên gọi nhiều lần:- Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Đông Dương- Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên dân chủ Đông Dương.- Từ 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.- Từ 1941 – 1956: Đoàn thanh niên cứu quốc.- Từ 1956 – 1970: Đoàn thanh niên lao động Việt Nam.- Từ 1970 – 1976: Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh.- Từ 1976 đến nay: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã kế tục nhau chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

  Đó là lớp thanh niên của phong trào cách mạng tiền khởi nghĩa như Lý Tự Trọng, Nguyễn Hoàng Tôn… Đó là lớp thanh niên “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mà tiêu biểu là Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót… Đó là các thế hệ thanh niên anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Nguyễn Văn Trỗi, Thái Văn A… và biết bao anh hùng trẻ tuổi khác. Với các phong trào “Thanh niên xung phong tình nguyện”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Năm xung kích”, “Thanh niên quyết thắng”, biết bao thanh niên anh hùng góp sức để giành thắng lợi trong cuộc tấn công thần tốc mùa xuân năm 1975 để đất nước Việt Nam được thống nhất như ngày hôm nay.Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hàng trục triệu đoàn viên đã và đang dấy lên phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lao động sáng tạo”, “Thắp sáng tương lai”…Có biết bao doanh nghiệp trẻ Việt Nam thật đáng tự hào khi nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ hội nhập. Tất cả những con người đó đều tô thêm một nét son ở trang sử vàng trong truyền thống của Đoàn ta.

  Xác định được vai trò của lực lượng Đoàn viên, thanh niên trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường. Chi đoàn Trường THCS Phú Kim, được củng cố, những năm học trước đây nhà trường đều tổ chức cho các bạn thanh niên ưu tú khối 9 được bồi dưỡng kiến thức về Đoàn, tạo điều kiện để các bạn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn khi đang ngồi trên ghế nhà trường.Nhận thức được vị trí vai trò của tuổi trẻ, hàng năm lực lượng đoàn viên trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Trong số đoàn viên được kết nạp từ những thanh niên ưu tú của khối 9 thực sự là nòng cốt, là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập tốt để đạt được các danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiến tiến cuối mỗi năm học, là những tấm gương trong việc thực hiện nội quy của nhà trường cũng như tham gia tích cực các hoạt động tập thể trong nhà trường, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch mỗi năm học đã đề ra.

  Kính thưa các thầy giáo, cô giáo !Thưa các đồng chí Đoàn viên thanh niên, cùng các em học sinh thân mến !

  Bước sang năm học 2010 – 2011, một năm học có nhiều ý nghĩa đối với ngành GD&ĐT nói chung và Trường THCS Sơn Hoá nói riêng, một năm học với những cuộc vận động và những phong trào thi đua trong ngành giáo dục thủ đô, tuổi trẻ là đội ngũ đi đầu trong việc tiếp cận thông tin để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo hưởng ứng năm học ứng dụng CNTT của ngành đã đề ra, đội ngũ giáo viên trẻ nhà trường đã có nhiều cố gắng tự tìm tòi học hỏi, sưu tầm để có kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, tham gia các cuộc thi trong năm học Với sự quyết tâm cố gắng phấn đấu của tuổi trẻ, tôi tin tưởng rằng chi đoàn nhà trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường giao phó, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên trong trường thực hiện tốt nội quy của nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mỗi năm học.

  Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt Ban chấp hành chi Đoàn trường THCS Sơn Hoá tôi xin biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong các phong trào thi đua do nhà trường đề ra. Tôi mong rằng các đồng chí Đoàn viên hãy phát huy hơn nữa khả năng của mình trong công tác và rèn luyện để có kết quả cao trong công việc, mỗi đồng chí đoàn viên thanh niên hãy có nhiều việc làm tốt để làm đẹp thêm truyền thống của các thế hệ đoàn viên thanh niên trường THCS Sơn Hoá.

  Xin kính chúc sức khoẻ các thầy giáo, cô giáo, chúc các đồng chí đoàn viên thanh niên và các em học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học 2010 – 2011.

  Xin chân thành cảm ơn.

  20/03/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay