• Bài tập xác định kiểu gen trên 1 cặp NST?

  C©u 14: Gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Các gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Trong quần thể tối đa có bao nhiêu kiểu gen khác nhau?
  A. 300 B. 24 C. 600 D. 450
  tai sai lai A. 300

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-07-2011 22:30 424
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Theo bạn thì bạn chọn đáp án nào? Bạn phải làm rồi mọi người mới xem bạn đúng hay sai? Nếu sai thì giúp bạn sửa. Như thế mới nhanh chóng tiến bộ đc chứ!

  15/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay